Gallery 1-6

เชิญท่านเข้าสู่แกลเลอรี่รับชมภาพผลงานบางส่วนของล่ามและอุปกรณ์ต่างๆที่เราให้บริการที่ผ่านมาได้เลยค่ะ
Gallery 1 ภาพบรรยากาศในงานประชุมและการทำงานของล่ามฉับพลันค่ะ
Gallery 2 ภาพงานประชุมนานาชาติที่มีการแปลโดยล่ามตลอดทั้งวัน
Gallery 3 ภาพการติดตั้งบูธแปลภาษาภายในห้องประชุมแบบ Auditorium
 
Gallery 4 บรรยากาศของงานประชุมสัมมนาสำคัญและอุปกรณ์ล่าม
Gallery 5 การทำงานของล่ามในการประชุมและบรรยากาศ
Gallery 6 การประชุมสัมมนาที่ถูกจัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
 

Back